Tema: For entreprenører

Filmen Sporløs kjøring - norsk versjon

Disse filmklippene er et av resultatene fra prosjektet «Sporløs kjøring». De er laget i samarbeid med Skogforsk i Sverige og Heurgren Filmproduction AB.

Les mer

Gravemaskin i skog

Til markberedning på mindre hogstflater, sporsletting og grøfting etter hogst er gravemaskin det beste verktøyet for å kunne få tilfredsstillende foryngelse. Når det ofte skal gjøres litt av alle tiltakene er gravemaskin å foretrekke til å gjøre hele arbeidet.

Les mer

Produktivitets- og kostnadskalkulator for skogdrift

Hvor lang tid vil skogsdrifta ta? Når kan jeg forvente at skogsmaskinene er ferdige? Hva koster det å gjennomføre drifta? Den nye kalkulatoren fra Skogkurs kan gi deg en god prognose på svarene.

Les mer

Kvartalsvis kostnadsindeks for skogsmaskiner

Hver 3. måned beregner Institutt for Bygg- og miljøteknikk ved NTNU hvordan skogsmaskinkostnadene utvikler seg. Har kostnadene steget eller sunket fra forrige kvartal? Hvordan er nivået nå sammenlignet med samme tid i fjor?

Les mer

Enda smartere lassbærerkjøring

Nå er spillelisten her med 8 korte filmer med smarte råd og tips. Noe for deg som vil kjøre mer effektivt, men også for deg som planlegger driftene. Norsk tekst og norske kommentarer.

Les mer

Bedre belysning på lassbæreren

Mer lys der det behøves og mindre lys som forstyrrer. Det er ideen bak det svenske forskningsprosjektet som Skogforsk er i gang med.

Les mer

"Rennebubjelken" - en spennende nyhet

Denne midlertidige brua virker spennende. Spesiell patent gjør at kreftene overføres fra trykksiden til lengderetningen i elementene. Dermed kan dimensjonen på bjelkene reduseres.

Les mer

Sporløst

Med dagens kunnskap og teknologi er det mulig å hogge og kjøre ut tømmeret uten å skade jordsmonn og vassdrag. I filmen "Spårlös" fra Skogforsk i Sverige og Skogkurs i Norge møter vi maskinførere og forskere som viser hvordan dette kan gjøres. Ikke minst; - den engelske versjonen av filmen vant gull klassen "Public Relation" under World Media Festival i vår!

Les mer

Gratis RECO-kurs for lærlinger!

Sammen med VELG SKOG og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag arrangerer Skogkurs i høst 2 samtidige RECO-kurs; - ett i Trøndelag og ett på Østlandet. Teoridagen 28. november er lagt til Mære landbruksskole og Valle videregående skole.

Les mer

VIRKESVERDI - nytt dataprogram for virkesutnytting og apteringsoppfølging

SKOGKURS tilbyr nå et helt nytt dataprogram for virkesutnytting- og apteringsoppfølging. Programmet kan installeres både på kontormaskiner og ute i hogstmaskinene.

Les mer

Hurdagene

"Hurdagene" arrangeres hvert 4. år og er Norges ledende fagmesse for skogbruk. Årets arrangement foregår 16. - 17. september.

Les mer

Pilotprosjekt – registrering av bæreevne i skog

Sammen med Skogeierforbundet, NIBIO og skogeierandelslagene Viken, Mjøsen og Glommen gjennomfører SKOGKURS nå i høst 2016 et pilotprosjekt, kalt Bæreevneregistrering i skog.

Les mer

Kurs for fagbrev i skogfaget

MEF-skolen arrangerer nytt kurs for praksiskandidater. Her kan voksne med godkjent praksis gå opp til fagprøve og få fagbrev. Rabatterte priser for de første 15 som melder seg på!

Les mer

RECO i bratt terreng

Skogkurs presenterer her fire filmklipp om effektiv kjøring med skogsmaskin i bratt terreng. Filmene er en samproduksjon med svenske Skogforsk, men er utviklet og filmet i Norge. Totalt er varigheten på snaue 12 minutter.

Les mer

Korte filmer forklarer nyttige begrep i skogbruket

Hva er et bestand, bonitet, hogstklasse og relaskop? Skogbruket bruker mange faguttrykk som kan være greit å kjenne. I fem nye filmer forklares betydningen av de viktigste.

Les mer

Grundig og god innføring i skogindustriens framtidsmuligheter

Finsk skogbruk har laget en flott film om skogindustriens framtidsmuligheter og konkurransefortrinn. En interessant og lærerik film om alt hva moderne treforedlingsindustri kan lage, og mulighetene "det grønne skiftet" gir vår næring.

Les mer

Legging av stikkrenner - video

Mange skogsbilveier her i landet er forsømt med tanke på ettersyn og vedlikehold av stikkrenner. Mange av dere som kjører skogsmaskin har også gravemaskin og tar på dere oppdrag om opprusting av veier. Legger DU stikkrenna rett? Her finner dere en ny video fra Skogkurs om legging av stikkrenner.

Les mer

Norsk PEFC Skogstandard revidert og re-godkjent

Etter en lang prosess ble den reviderte Norske PEFC Skogstandard re-godkjent internasjonalt av av PEFC Council 14.januar. Den nye standarden trer i kraft fra 1. februar 2016. Les mer om den her!

Les mer

Tid for budsjettering! Her får du noen tips.

Nytt år betyr nye muligheter for å holde kontroll på økonomien. Et godt budsjett gir deg oversikt over inntekter og utgifter, og kan si noe om rom og tid for investering. Det finnes ulike verktøy for budsjettering, og her får du kjennskap til to av dem.

Les mer

Skogbruk i tall - statistisk sammendrag av skogbruket fra Statistisk Sentralbyrå

SSB har lagt ut en svært informativ artikkel om den historiske utviklingen i skogbruket. Artikkelen viser grafisk framstilling av blant annet avvirkning, tilvekst, sysselsetting, mekanisering, prisutvikling osv.

Les mer

Skogportal - kart på nett med miljøinformasjon

Den nye Skogportalen er en del av innsynsløsningen "Kilden" (NIBIO). Her finner du kartlag med miljøinformasjon fra ulike databaser, samt en rekke andre skogbruksparameter samlet på ett sted. Du velger selv hva du vil ha med på visningen.

Les mer

StanForD 2010, hva er det?

Det meste av dataflyt til, fra og mellom skogsmaskiner skjer etter StanForD "Standard for Forestry Data and Communication", skogbrukets egen standard for datakommunikasjon utviklet ved Skogforsk i Sverige. Her finner du mer info om den nye standarden StanForD 2010.

Les mer

Oppdatert skogsmaskinindeks hos MEF

På nettsiden til Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) er det nå lagt ut oppdatert skogsmaskinindeks for 3. kvartal 2015.

Les mer

Gratis RECO-kurs for lærlinger 7. desember 2015

Skogkurs inviterer til gratis RECO-kurs for lærlinger. Teoridagen legges til Solør Videregående avd. Sønsterud denne gangen.

Les mer

Bioøkonomi - hva betyr begrepet?

Begrepet bioøkonomi dukker stadig opp og regjeringen skal sågar lage en nasjonal strategi for bioøkonomi. Hva er det egentlig vi snakker om? Og har dette noe for seg? Her får du en god forklaring, og argumenter som vi skogbrukere trenger!

Les mer

REFLEX – økonomisk analyseverktøy for entreprenører

Ønsker du å holde et øye med produksjonskostnadene i selskapet ditt? Og vil du finne ut hvilke faktorer som påvirker lønnsomheten? Hos Skogforsk i Sverige kan du laste ned et analyseverktøy i Excel helt gratis!

Les mer

Viktig med korte pauser fra stillesittende arbeid!

Thor-Øistein Endsjø, idrettslege og tidligere medisinsk ansvarlig for flere norske landslag hevder at alle bør gjøre noe som stimulerer muskulaturen i fem minutter hver time for å unngå negative konsekvenser.

Les mer

Ny læreplan VG3 Skogbruk vedtatt

Ny læreplan er nå fastsatt for VG3 Skogbruk. Læreplanen gjelder VG3 opplæring i bedrift og praksiskandidater.Den nye planen har ingen store endringer, men er noe mer rettet mot bruk av skogsmaskiner, og har en litt annen struktur enn den gamle.

Les mer

Nye faktaark - bedriftsutvikling for skogsmaskinentreprenører

Skogkurs og Skog og landskap har i et samarbeidsprosjekt sett på hvilke utfordringer som er gjeldene blant norske skogsmaskinentreprenører og hvordan kompetanse kan bidra til en positiv utvikling av bransjen.

Les mer

Eksempel på hogstmaskinbudsjett

Ved budsjettering kan kan være praktisk å budsjettere hver enkelt maskin hver for seg. Her får du et eksempel på en mal til et slik budsjett.

Les mer

Resymé om tap ved tidlig hogst

Skogeieren og samfunnet kan gå glipp av store framtidige verdier dersom hogst skjer før skogen oppnår hogstmodenhet. Dette resyméet er ment som en hjelp til å vurdere hvilke verdier som kan gå tapt ved for tidlig hogst.

Les mer

8 steg til underverker!

Det er ikke så vanskelig som det høres ut å skape et godt arbeidsmiljø, spare drivstoff og øke produktiviteten - samtidig. Det handler om å planlegge arbeidet nøye, tilpasse innstillingene for seg selv og finne flyt i kjøringen. Skogforsk i Sverige har laget en sjekkliste som går gjennom åtte punkter som du som er skogsmaskinfører bør tenke gjennom. Ta en kikk på denne, sammen med RECO-filmen!

Les mer

Hva bør en skogsoperatør kunne?

Et revidert forslag til læreplan for VG 3 skogbruk er nå ute til høring. Hva synes du er viktig å vektlegge i læretida, og hvilke krav bør stilles til framtidas skogsoperatør? Høringen er åpen for alle, så du kan si din mening! Frist 2. juni.

Les mer

Skogforsk i Sverige: Uten tilbakemelding, ingen utvikling!

Systematiske tilbakemeldinger og forbedring av forholdet mellom oppdragsgiver og entreprenører. Dette er et tema svensk skogbruk nå har begynt å arbeide med for å øke effektivitet og lønnsomhet.

Les mer

Bruk av digital klave - instruksjonsfilmer i kontrollmåling

Sammen med Skogforsk i Sverige har Skogkurs laget film om hvordan man bruker digital klave for å kontrollmåle tømmer. Se filmene og sjekk om du gjør dette riktig! -Eller er du litt som "Brosjan"...?!!

Les mer

iSkogen - nyttig app for deg med iPhone

Skogkurs og NORSKOG har utviklet et nyttig verktøy for skogbrukeren eller den skoginteresserte, med blant annet høyde-og diametermåling, relaskop og arealberegning ved hjelp av telefonens kamera og GPS!

Les mer

Skog 22 - En nasjonal strategi for skog- og trenæringen

SKOG22 hadde som mål å utarbeide en bred og samlende strategi for forskning, utvikling, innovasjon og kunnskapsformidling innen de skogbaserte verdikjedene. Her finner du rapportene som ble utarbeidet for Skog 22.

Les mer

Tilgang på lover og forskrifter

Oppdaterte lover og forskrifter ligger tilgjengelig gjennom portalen www.lovdata.no. Vi har funnet fram de mest aktuelle for deg, med link direkte.

Les mer

Målereglement på nett

Oppdatert målereglement for både sagtømmer og massevirke ligger på nettsidene til Norsk Virkesmåling. Du finner lenkene her.

Les mer

Bedre planlegging av skogsdrift

Dette er et dagskurs i bedre planlegging av skogsdrift. Kurset fokuserer på arbeidsoppgavene som må gjennomføres før drift for å sikre en effektiv og skånsom gjennomføring som mulig.

Les mer

Ponsses lassbærerspill - last ned og test!

Er du god på å planlegge utkjøring av tømmeret? Hvor stor betydning har planlegging og vegvalg for tidsbruk og kjørelengde? Ponsse Forwarder Game er laget for opplæring i planlegging av utkjøringsarbeidet for lassbærerførere og elever.

Les mer

MEF-skolens kursoversikt

Maskinentreprenørenes forbund (MEF) tilbyr en mengde kurs- og skoletilbud gjennom MEF-skolen.

Les mer

Kalkulator - Hogstmaskin

Skog og landskap har laget denne kalkulatoren for at du skal kunne beregne hogstmaskinens forventet produktivitet og enhetskostnad for sluttavvirkning ved hjelp av dine egne forutsetninger.

Les mer

Kalkulator - utkjøring med lassbærer

Skog og landskap har laget denne kalkulatoren for å beregne lassbærerens produktivitet og driftskostnad. Kalkuler egen prestasjon og sammenlign med tidligere drifter!

Les mer

Dokumentasjon av kostnader og energiforbruk i skogbruket

Institutt for Skog og landskaps Prosjektrapport KlimaTre. beskriver energiforbruk og kostnader i skogbruket.

Les mer

Orden og ryddighet

Gode rutiner gir orden og ryddighet. Det innebærer at alle har klart for seg når saker og ting skal utføres hvordan og hvor det skal skje og av hvem det skal gjøres.

Kommunikasjon og oppfølging

God kommunikasjon med oppdragsgiver og innad i bedriften er viktig for å unngå misforståelser og feil, og ikke minst øke trygghet og trivsel i jobben.

Tomgangkjøring

Unødig tomgangkjøring koster penger! Drivstoff, arbeidstid og motortimer forbrukes uten at noe produseres.

RECO-kurs

RECO (Rational Efficient Cost Optimization) er et praktisk kurs i økonomisk kjøring og drivstofforbruk for skogsmaskiner.

Les mer

Risiko på velteplass - sikkerhet ved tømmerlunne

En tømmerlunne kan sammenlignes med et anleggsområde hvor det medfører fare å oppholde seg. Dessverre skjer det fra tid til annen ulykker f.eks. med barn som leker og klatrer på tømmeret eller turgåere som raster på lunna, eller ferdes i umiddelbar nærhet. Merking og rett oppbygging av virket er viktig.

Les mer

Plassering av skogsvirke ved offentlig veg

Lagring av tømmer ved offentlig veg medfører utfordringer for trafikksikkerheten. Det er viktig å sørge for et trygt og effektivt arbeidsmiljø, samtat det ikke oppstår farlige situasjoner for trafikanter som ferdes på vegen. Størst risiko oppstår i sammenheng med lastearbeid når tømmerbiler står i vegbanen.

Les mer
Del denne siden: